خرید(بررسی بودجه و تعارف و ااهداف و تنظیم آن و مروری بر بودجه ریزی در سازمان مسکن و شهرسازی)

بررسی بودجه و تعارف و ااهداف و تنظیم آن و مروری بر بودجه ریزی در سازمان مسکن و شهرسازی/بررسی بودجه و تعارف و ااهداف و تنظیم آن و مروری بر بودجه ریزی در سازمان مسکن و شهرسازی/30017094/gvh
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی بودجه و تعارف و ااهداف و تنظیم آن و مروری بر بودجه ریزی در سازمان مسکن و شهرسازی می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 33

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : بودجه1. مفهوم بودجه 42. تعريف بودجه 4الف : تعاريفي كه بر جنبۀ سياسي بودجه تأكيد دارند. 5ب: تعاريفي كه بر جنبه هاي اقتصادي و مالي تأكيد دارند. 6ج: تعاريفي كه بر جنبه هاي برنامه اي و مديريتي بودجه تأكيد دارند. 7د) ساير تعاريف 83. اهداف و مقاصد بودجه 94. تاريخچه بودجه نويسي در ايران 136. روشهاي تنظيم بودجه 16الف: روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها 17ب: روشهاي برآورد هزينه ها 19فصل دوم : بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي1. جايگاه واحد بودجه در سازمان مسكن و شهرسازي 222. ارتباط واحد بودجه با واحد كارگزيني سازمان 233. ارتباط واحد بودجه با واحد حسابداري سازمان 254. بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي 255. روش بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي 276. اقلام هزينه در سازمان مسكن و شهرسازي 277. اقلام درآمد در سازمان مسكن و شهرسازي 288. منابع تأمين بودجه سازمان مسكن و شهرسازي 299. موافقتنامه 2910. موافقتنامه اعتبارات جاري و عمراني 2911. تخصيص بودجه به سازمان 31يك آينده نگري از عمليات دستگاهدر جهت اهداف تعيين شده است.

فصل اول : بودجهمفهوم بودجه :واژه «بودژه » يك كلمه فر انسوي است و از وا ژه فرانسوي قديمي«بوژت » گرفته شده است. در زبان فارسي بودجه از كلمه فرانسوي « بوژت » به معناي كيف يا كيسه چرمي گرفته شده و وجه تسميه آن اين است كه وزراي دارايي فرانسه صورت وضعيت دخل و خرج مملكتي را در داخل آن قرار داده و به مجلس مي بردند. البته در انگليس نيز واژه بودجه از زمان فرا نسه اقتباس شده است . در انگلستان كيف چرمي كه محتواي آن صورت مخارج مورد نياز پادشاه بود توسط خزانه داري كه بعداً وزير دارايي ناميده شد براي تصويب وجوه مورد نياز پادشاه به پارلمان عرضه مي شد . آن كيف باجت ناميده شد و به تدريج به محتويات داخل ان كيف «بودجت » گفتند و به علت ثقيل بودن تلفظ آن در فارسي به صورت بودجه در آمده است . در ايران قبل از انقلاب مشروطه چنين واژه اي در زبان فارسي وجود نداشت اما پس از آن چون در قانون اساسي ايران مباحثي ازقوانين اساسي بلژيك و فرانسه اقتباس شد ، اين وا ژه نيز وارد قانون محاسبات عمومي ايران گرديد .

مطالب دیگر:
پاورپوینت کسرهای مساوی و ساده سازی کسرپاورپوینت درس چنار و کدوبُن فارسی پنجم دبستانپاورپوینت مبحث رنگین کمان علوم پنجم ابتداییپروپوزال رشته مدیریت بازرگاني بين المللپاورپوینت جمع عددهای مرکب ریاضی پایه پنجم دبستانپروپوزال رشته مدیریت رشته MBAپاورپوینت درس فضل خدا فارسی پنجم دبستانپروپوزال رشته مدیریت بازرگانی مدیریت بیمهپاورپوینت ساختمان چشم علوم پایه پنجمپروپوزال رشته مدیریت تشکیلات و روشهاپروپوزال رشته مدیریت استراتژیکپاورپوینت مبحث اهرم ها علوم تجربی پایه پنجم دبستانپروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرايش بازرگانی بین المللپروپوزال رشته مدیریت جهانگردیپاورپوینت مبحث زنگ علوم علوم تجربی پنجم دبستانپروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالیپروپوزال رشته مدیریت برنامه ريزي استراتژيكپروپوزال رشته مدیریت بازرگانی مالیپروپوزال رشته مديريت استراتژيکپروپوزال رشته مدیریت تحولپروپوزال رشته مدیریت بازایابیپروپوزال رشته مدیریت بازرگانی بازاریابی بین المللپروپوزال رشته مدیریت بررسي رابطه بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انسانيپروپوزال رشته مديريت آموزشيپروپوزال رشته مدیریت بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ